New Entry: Ny Aktivitet

Kontaktperson KennethBoday Email raphaegrieriorenny Aktiviteten kort beskrevet Hi! npvfanoe.dk Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd businеss оffеr соmplеtеly lеgitimаtе wаy? Wе suggеsting а nеw uniquе wаy оf sеnding mеssаgе thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs. Whеn suсh соmmеrсiаl оffеrs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls. аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh fееdbасk Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt. Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu. Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD. This mеssаgе is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us. Contact us. Telegram - @FeedbackFormEU Skype FeedbackForm2019 WhatsApp - +375259112693 Hvor færdigplanlagt er aktiviteten ? Selected Value: 0 (0 min / 10 max) Sent from FANØ360

Fortsæt med at læse New Entry: Ny Aktivitet

Sejlads med turbåden Martha

Kontaktperson Peter Salskov Olsen Email info Hvem er med til at lave aktiviteten? MS Martha Hvornår skal det være og hvor mange gange ? (Priside?) Løbende hen over sommerhalvåret 4-6 gange ugentligt Aktiviteten kort beskrevet Turbåden MS Martha sejler ud på flere forskellige ture 1. Havnerundfart i Esbjerg havn m. information om havnens historie Igennem tiderne og nutidig 2. Udflugt til vadehavet med information om Fanø, Esbjerg og fokus på vadehavet 3.Sælsafari. Turen går til Skallingen og øerne omkring hvor vi finder de store sælbanker. 4.Turen går til Kammerslusen v. Ribe ( afventer udgravning) Gratis/betaling Billetsalg Hvor færdigplanlagt er aktiviteten ? Helt færdig Sent from FANØ360

Fortsæt med at læse Sejlads med turbåden Martha

Historien om “Briggen Claus, et skib, en stranding, en tragedie” 13, 14 og 15 okt.

Sven Anthonisen - forfatter til bogen vil fortælle historien om briggen Claus. Bogen skildrer bl.a., hvordan tragedien blev opfattet i samtiden, og hvilke konsekvenser den fik for redningsvæsenet.  Foredraget foregår på Fanø Skibsfarts- og Dragtsamlingtirsdag, onsdag og torsdag 13-15/10) i uge 42 kl 14.00. Se mere og læs om den fantastiske historie på http://fanoskibs-dragt.dk/saerudstilling-2020 I 1897 fandt en usædvanlig stranding sted på Fanø. Et fanøskib på vej fra Norge til England strandede på veststranden. Det var briggen Claus af Fanø. Det blev en tragedie, der berørte alle på Fanø. Hvorfor havde man ikke opdaget søfolkene på deres strandede skib, og hvorfor omkom alle otte unge sømænd?I samtiden var der enighed om, at hvis de var blevet ombord, ville de være blevet reddet.  Tragedien blev omtalt i alle landets aviser, og der blev diskuteret, hvorfor det kunne gå så galt, men det forblev et mysterium, om end flere teorier kom frem. På Fanø er historien om strandingen blevet husket og fortalt gennem flere generationer.   Bogen “Briggen Claus af Fanø – et skib, en stranding, en tragedie”, der er skrevet af Sven Anthonisen, danner baggrund for museets særudstilling.

Fortsæt med at læse Historien om “Briggen Claus, et skib, en stranding, en tragedie” 13, 14 og 15 okt.

Bakskuld-oplevelser

Få en oplevelse for hele familien   Lær alt om Fanøs egnsret Bakskuld Flå en bakskuld Hvordan ryges en bakskuld Tilbered bakskuld på grill og bål Smagsprøver med brød   Sted: Farmen Sønderho Dato:

Fortsæt med at læse Bakskuld-oplevelser

Fuglekiggerne på Fanø

I uge 42 er der fantastiske muligheder for at se og lære om fugle.   Trækfuglene Fugle-tælling Rovfugle på Fanø Fanø Fuglestation Nærmere tid og sted annonceres i læbet af ugen

Fortsæt med at læse Fuglekiggerne på Fanø

Snapsekursus

Deltag i et spændede kursus om SNAP som du selv kan lave. Hvilken snaps eller alkohol skal man bruge? Forskellige måde at lave kryddersnaps på? Urter som man finder på Fanø Andre snapsetyper fx  Rav Honning Smagsprøver så kom unde bil Pris ? Sted: Farmen Sønderho

Fortsæt med at læse Snapsekursus

Indhold slutter

Der er ikke flere sider af loade